Melumittaus

Äänen tuottaminen, kuuleminen ja erilaisten äänien erottaminen toisistaan ovat tärkeä osa päivittäistä elämäämme. Äänen avulla pystymme viestimään tehokkaasti, tai voimme rauhoittua kuuntelemalla musiikkia. Mikäli ääni, jonka aistimme tuntuu epämiellyttävältä tai häiritsevältä, on kyse aina melusta. Melu voi olla myös haitallista kuuloaistille. Pidempään jatkuneena melu voi haitata viihtyisyyttä merkittävästi, alentaa keskittymiskykyä, sekä aiheuttaa unen häiriintymistä.

Ympäristömelu

Ympäristömelulla tarkoitetaan eri kulkuvälineiden kuten ajoneuvo-, raide-, laiva- ja lentoliikenteen, teollisuuslaitosten, rakennustyömaiden tai muun ihmisen aiheuttaman toiminnan synnyttämää haitallista tai häiritsevää ääntä. Melua on helpoin hallita ennalta ja siksi toimiva kaavoitus on melunhallinnan perusta. Valtionneuvoston päätös melutason ohjearvoista nro 993/1992 antaa ohjearvot melutasoista, joiden avulla pyritään estämään meluhaitat sekä turvaamaan viihtyisä ympäristö niin asumiseen, vapaa-ajan asumiseen kuin virkistyskäyttöön.

Usein tarve ympäristömelumittaukselle tekemiselle syntyy, kun halutaan selvittää tietyn toiminnan aiheuttama melutaso esimerkiksi lähimpien asuinalueiden osalta. Toiminnan harjoittajan on aina oltava tietoinen toiminnastaan aiheutuvasta ympäristöhaitasta. Uuden kiviainesottamon tai rakennustyömaan ympäristöluvassa on usein velvoite selvittää melumittauksin toiminnan aiheuttava melutaso eniten melusta häiriintyvistä kohteista.

Teemme ympäristömelumittaukset ympäristöluvan ja Ympäristöministeriön Ympäristömelun mittaaminen 1/1995 ohjeen vaatimusten mukaisesti. Ennen melumittausta teemme selkeän melumittaussuunnitelman, toteutamme mittaukset sovitussa aikataulussa sekä toimitamme asiakkaalle melumittausraportin. Käytämme mittauksissamme aina kalibroituja 1. luokan äänitasomittareita.

Jatkuvatoiminen melumittaus

Tarjoamme perinteisen valvotun melumittauksen lisäksi jatkuvatoimisen melumittausjärjestelmän. Käytössämme on 1. luokan äänitasomittareita, jotka mittaavat melua jatkuvatoimisesti verraten tuloksia reaaliajassa suoraan päivä- ja yöajan keskiäänitasojen ohjearvoihin.

Jatkuvatoiminen mittaustapa mahdollistaa halutun mittauspisteen erittäin tarkan melutason selvityksen. VipNordic-seurantajärjestelmän kautta on mahdollista seurata mittauspisteittäin 10 minuutin, 30 minuutin, 1 tunnin, päiväajan (7-22) ja yöajan (22-7) Laeq keskiäänitasoja, sekä LAFmax enimmäisäänitasoja. Äänitasomittari tallentaa lisäksi 5 sekunnin mittaisen ääninäytteen halutun äänitason ylittävistä tapahtumista. Ääninäytteiden avulla jokainen melulähde pystytään tunnistamaan ja mittaukset pystytään suorittamaan riittävällä tarkkuudella kustannustehokkaasti.

Jatkuvatoiminen melumittaus sopii parhaiten tilanteisiin, jolloin halutaan selvittää tietyn mittauspisteen ääniolosuhteet pidemmällä aikavälillä. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen ympäristövaikutuksistaan myös melun osalta. Jatkuvatoimisella melumittauskalustolla toiminnasta aiheutuvan melutason seuranta on myös taloudellisesti tehokkainta. Esimerkiksi teollisuusrakennuksen tai suuren rakennustyömaan meluhaittaa lähellä sijaitsevaan asuinalueeseen on tehokkainta seurata jatkuvatoimisesti.

Asumisterveyden äänimittaukset

Asuinympäristöömme kantautuu usein kiinteistön ulkopuolelta ympäristömelua esimerkiksi liikenteestä tai läheisestä rakennustyömaasta. Näiden lisäksi merkittävää meluhaittaa voivat aiheuttaa myös rakennuksen omat tekniset laitteet, kuten ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja hissi, sekä tilojen käyttäjien kuten naapureiden toiminta.

Melumittauksessa tutkitaan melutasojen lisäksi aina ongelmaa, miksi kyseinen melu koetaan haitalliseksi. Syynä voivat olla äänen voimakkuuden, taajuuden, kapeakaistaisuuden, impulssimaisuuden, matalataajuuksisuuden lisäksi myös melua kokevan henkilön meluherkkyys.

Asumisterveysasetus STMA 545/2015 määrittää asunnon terveellisten olosuhteiden melun toimenpiderajat päivä- ja yöajan sekä, eri asuinhuoneiden osalta. Melumittaus toteutetaan aina tapauskohtaisesti, huomioiden asiakkaan toiveet.

Rakennusakustiikkamittaukset

Rakennusakustiikka käsittelee äänen etenemistä eri tilojen välillä. Useimmiten kohteena ovat saman rakennuksen kaksi vierekkäistä huonetta, joiden välissä on yhteinen seinä tai ovi. Rakennusakustiikkamittauksella selvitetään huoneiden välissä olevien rakenteiden ilmaäänieristävyys, eli määrä kuinka paljon ääni vaimenee huoneiden välillä. Toimiva rakennusakustiikka perustuu aina hyvin toteutettuun rakennusakustiseen suunnitteluun ja suunnitelmien tarkkaan noudattamiseen rakentamisen aikana.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 antaa raamit toimivaan asuinympäristöön jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Rakennusakustisilla mittauksilla usein vain todennetaan YMA 796/2017 vaatimuksien täyttyminen eri huonetilojen välillä. Käytössämme on rakennusakustisiin mittauksiin tarkoitettu Norsonicin mittauskalusto, jonka avulla voimme mitata niin äänitasoeroluvun DnT,w, ilmaäänieristysluvun R´w kuin jälkikaiunta-ajan.

Pölymittaus

Hiukkaspitoisuuden mittauksilla selvitetään eri maanrakentamiseen liittyvien työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.