Pölymittaus

Hiukkaspitoisuuden mittauksilla selvitetään eri työvaiheiden tai toimintojen aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Selkeää pölyhaittaa aiheuttavia työvaiheita ovat esimerkiksi kallion poraus ja räjäytystyöt, kiviaineksen ja betonin murskaus, lastaus ja kuljetus sekä monet purkutyöt.

Pölyhaitta

Pölyhaitta on hyvin tavanomainen ympäristövaikutus monella työmaalla. Pölyhaittaan, kuten moneen muunkin ympäristövaikutukseen pätee samat lainalaisuudet, toimintaa harjoittavan yrityksen on oltava tietoinen toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista kuten pölystä.  Ympäristöluvassa voi olla velvoite selvittää ja mitata toiminnasta aiheutuva pölyhaitta. Varsinainen mittaus suoritetaan usein eniten häiriintyvällä asuinalueella tai asuinkiinteistöllä.

Pölyhaitan suuruuteen voidaan vaikuttaa toimivalla pölyntorjuntasuunnitelmalla. Hyvänä pohjana toimivalle pölyntorjuntasuunnitelmalle on sijoittaa työmaan koneet, ja pölyä aiheuttavat työt mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista, kuten asuinalueista ja kulkuteistä. Varsinainen pölyn leviäminen voidaan vähentää estämällä sitä esimerkiksi suodattimilla tai suojaavilla peitteillä tai sitomalla pöly veden avulla.

Hiukkaspitoisuuden mittaukset

Hiukkaspitoisuusmittauksessa pölyn määrää tarkastellaan eri hiukkaskokojen mukaan. Yleisin mitattava hiukkaskoko on hengitettävät hiukkaset eli PM10, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 10µm. Hengittäviä hiukkasia voi kulkeutua ihmisen ylempiin hengitysteihin, kuten nenään nieluun ja keuhkoputkiin. Tunnetuin esimerkki PM10 hiukkasista on katupöly, joka usein aistitaan herkästi varsinkin nenässä.
Pienhiukkaspitoisuuden eli PM2,5 mittauksessa mitattavan hiukkaskoon halkaisija on alle 2,5 µm. Hiukkaskoko on huomattavasti pienempi kuin PM10 mittauksessa ja hengitettävä hiukkanen voi kulkeutua hengityksen mukana jopa keuhkorakkuloihin saakka. PM2,5 hiukkasia syntyy esimerkiksi puun palamisen yhteydessä.

Melumittaus

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.