Pölymittaus

Hiukkaspitoisuuden mittauksilla selvitetään eri maanrakentamiseen liittyvien työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi kallion poraus ja räjäytystyöt, sekä kiviaineksen ja betonin murskaus, lastaus ja kuljetus. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa.

Infra DM2 pölymittauslaitteisto:

  • Mittaa ja määrittää PM10, PM2.5, PM1.0 arvot samanaikaisesti kokonaisleijumapitoisuuden (TSP) mittauksen yhteydessä.
  • Tarkkuus on standardia ISO 10473:2000 vastaava.
  • Voidaan mitata PM10 hiukkaspitoisuuden vuorokausi, tunti tai minuutti – arvoja.
  • Tulokset internetpohjaisessa mittausjärjestelmässä.

Pölymittauksen lisäksi kerättävää ilmanäytettä voidaan lämmittää tasalämpöiseksi ja mittauslaite kerää ilmanlaadun lisäksi tiedon ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Käyttämällämme mittausmenetelmällä saadaan standardia paremmin huomioitua säätilan ja tuulen suunnan vaikutus työmaan aiheuttamaan pölyhaittaan.

Melumittaus

Suoritamme melumittauksia kattavasti koko Suomen alueella niin työmaiden, teollisuuden, kaivostoiminnan kuin liikenteenkin melutasojen selvittämiseksi.

Tärinämittaus

Tärinämittauksilla seurataan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja suojata ympäristöä tärinän aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.